Απρίλιος 2012. Η εταιρία μας απέκτησε την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 22000.

Η εταιρία Πίτες Χασιώτη είναι πλέον πιστοποιημένη με το τελευταίο πρότυπο ISO 22000. To ISO 22000 αναφέρεται στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρία για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης και διακίνησης.